Opłaty z tytułu dostarczania wody i odbiór ścieków

Ceny obowiązują od 1 czerwca 2017 r. 

Dostawa wody

Taryfowa  grupa odbiorców Cena netto w zł/m3 cena brutto w zł/m3

Grupa 1: Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe,w tym: za wodę zużytą do zasilania publicznych zdrojów, fontann, do zraszania publicznych terenów zielonych oraz na cele przeciwpożarowe

3,90 4,21

Grupa 2: Odbiorcy prowadzący działalność produkcyjną artykułów spożywczych i farmaceutycznych

3,92 4,23

Grupa 3: Pozostali odbiorcy niewymienieni w poz. 1 i 2

3,95 4,27

 

 Odprowadzanie ścieków

Taryfowa grupa odbiorców Cena netto w zł/m3 Cena brutto w zł/m3

Wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami  przemysłowymi lub ścieki przemysłowe (wszystkie grupy odbiorców)

10,85 11,72

 

Ścieki dowożone

Ścieki dowożone

Cena netto w zł

Cena brutto w zł

Ścieki dowożone przemysłowe 1m3

Zgodnie z zawartą umową

 Zgodnie z zawartą umową

Opłata eksploatacyjna za 1 wjazd

4,00

 4,92

Ważenie na wadze - 1 ważenie

6,50

 8,00

 

Wywóz nieczystości płynnych

Wywóz nieczystości płynnych

Cena netto w zł

Cena brutto w zł

Wywóz nieczystości płynnych z gospodarstw objętych dopłatą 5,0 m3

54,25

58,59

Wywóz nieczystości płynnych z gospodarstw objętych dopłatą 10,0 m3

108,50

117,18

Wywóz nieczystości płynnych z gospodarstw objętych dopłatą 11,0 m3

119,35

128,90

Wywóz nieczystości płynnych z gospodarstw nieobjętych dopłatą i działalności gospodarczych 5,0 m3

82,60

 89,21

Wywóz nieczystości płynnych z gospodarstw nieobjętych dopłatą i działalności gospodarczych 10,0 m3

165,20

 178,42

Wywóz nieczystości płynnych z gospodarstw nieobjętych dopłatą i działalności gospodarczych 11,0 m3

181,72  196,26

Wywóz osadu z oczyszczalni przydomowej do 4,5m3

150,00

 162,00